Viktiga krav för klimatet

Klimatfrågan är en viktig del i Rättvisepartiet Socialisternas program.

I Luleå kommun står vi bland annat för en gratis och utbyggd kollektivtrafik i fortsatt kommunal regi. Utvecklingen har gått åt fel håll när busskortspriset för gymnasieungdo­mar har stigit kraftigt under de senaste åren och när man nyligen in- förde avgift för resenärer med barnvagn på bussen.
För att folk ska välja att ta bussen istället för bilen behövs en utbyggnad av linjenätet och ökad tur- täthet, jämsides med kraftigt sänkta priser som ett steg mot helt avgifts­fria resor. Avgiftsfria och tätare tu­rer på kvällar och helger är även en viktig insats för tjejer och kvinnors säkerhet.
RS står också för att försvara och rusta upp allmännyttan. Privati­seringar och marknadsanpassningar är ett hinder för ett bra boende för alla. Genom att rusta upp och energieffektivisera kommunens fastigheter och Lulebos lägenheter skulle energiåtgången i kommunen minskas. Nybyggnationer ska göras som till exempel som passivhus eller lågenergihus.

Vi kräver billiga, klimatsmarta kommunala lägenheter för barnfamiljer, ungdomar och pensionärer.
Trots alla alarmerande forskningsrapporter om klimatet görs det alldeles för lite. Rivalitet mellan vinstjagande storföretag och deras representanter i olika regeringar ledde till att kapitalismen misslycka-des fatalt i Köpenhamn. RS står för att bygga en internationell kamprörelse för ett verkligt klimatavtal; på arbetares, fattigas och miljöns villkor. Åtgärder kan tas idag på kommunal nivå, men det som i slutän- dan behövs är att kapitalismen avskaffas och ersätts av demokratisk socialism.