Klimatkrisen – marknadsekonomins största misslyckande

Trots alarmerande forskningsrapporter om klimatet görs alldeles för lite. Både teknik och resurser finns för en klimatomställning. Problemet är att de hanteras av en liten minoritet kapitalister som kortsiktigt agerar för att maximera vinsten. Det behövs en global plan för klimatet, men åtgärder kan tas redan idag även på kommunal nivå.

I Luleå kommun kämpar RS bland annat för gratis och utbyggd kollektivtrafik i fortsatt kommunal regi. Utvecklingen har gått åt fel håll när busskortspriset för gymnasieungdomar har stigit kraftigt under de senaste åren, resenärer med barnvagn har fått börja betala och nattaxorna har höjts. Ett utbyggt linjenät och ökade turer, samt billigare resor, behövs för att folk ska välja bussen istället för bilen.
Normaltaxa och tätare turer på kvällar och helger är även en viktig insats för tjejer och kvinnors säkerhet. Bussarna, liksom kommunens övriga fordon, borde drivas på lokalproducerad biogas från mat- och avloppsavfall.

Genom att rusta upp och energieffektivisera kommunens fastigheter och Lulebos lägenheter skulle energiåtgången i kommunen minskas. Nybyggnationer ska göras som till exempel som passivhus eller lågenergihus. Vi kräver billiga, klimatsmarta kommunala lägenheter för barnfamiljer, ungdomar och pensionärer.
För klimatet så krävs en hållbar stadsplanering. För en stad av Luleås storlek ska det mesta planeras inom en radie av tre, max fem kilometer från centrum. Det möjliggör att cykla eller gå samt en effektiv kollektivtrafik. Externhandelsområden som Storheden medför en stor miljöpåverkan och är odemokratiskt då bil nästan är ett måste.

För de som söker en lösning på klimatkrisen så utgör Miljöpartiet inget alternativ. De står för inomkapitalistiska lösningar, till exempel handel med utsläppsrätter och miljöskatter, som visat sig misslyckade och som inte ifrågasätter storföretagens rovdrift på miljön.
Kamp underifrån, likt klimatprotesterna i Köpenhamn 2009,  behövs för att sätta människors och miljöns behov framför vinstintressen. RS står för att bygga en klimatrörelse lokalt och globalt; på arbetares, fattigas och miljöns villkor.

RS står för

>> Planera klimatsmart byggande:  centrumnära alternativ till villor, t.ex. ”stadsvillor”. Kommunal plan för förtätning av bostäder i centrala Luleå

>> Energieffektivisera kommunens byggnader

>> Kommunens fordon ska drivas på lokalproducerad biogas. Utbyggd, billigare kollektivtrafik som steg mot gratis kollektivtrafik

>> Skapa ”gröna jobb” genom massiva offentliga investeringar i en klimatomställning av samhället, t ex bygget av vindkraftverk (tex genom Luleå Energi) och Norrbotniabanan. Nej till kärnkraft

>> Marknaden kan ej lösa klimatkrisen. Förstatliga energiföretagen under arbetarnas demokratiska kontroll och styre

Ur RS valmanifest för Luleå och Norrbotten

Annonser