Luleå: ”Dold agenda bakom ÅVC-flytten till Lövskatan”

LovskatanLövskatan; bostadsområde på Lövskatan

När Niklas Nordström efter valet 2014 tillträdde som socialdemokratiskt kommunalråd i Luleå blev det signalen till en skarp högersväng för kommunledningen. Nordström lämnade sin tidigare arbetsplats, den moderata tankesmedjan Prime, men inte dess idévärld och socialdemokraterna styr nu Luleå i riktning mot en nyliberal lekplats för de rika – på medborgarnas bekostnad.

Utförsäljningen 3000 Lulebo-lägenheter, äldreboenden mm är ett exempel som Offensiv har följt. Flytten av kommunens återvinningscentral från Kronan till Lövskatan är också en del i högersvängen anser de boende på Lövskatan som har erbjudit kommunledningen hårt motstånd sen planerna blev kända i december.
Offensiv har träffat Kurt Eriksson och TorBjörn Nilsson som tillsammans men andra i Lövskatans boendeförening kämpar för sitt område. Lövskatans hyreslängor och småhus byggdes på fyrtiotalet, främst som bostäder till arbetarna i stans stora industri, järnverket SSAB som ligger på andra sidan ett litet skogsområde. De utgör ett av Luleås mindre bostadsområden. Om kommunens planer verkställs kommer skogen snart att få lämna plats för Luleås största återvinningscentral, som ska flyttas för att inte ligga i vägen för det växande och lukrativa bostadsområdet på Kronan. Luleå Kommun gör en satsning som måste vara unik i Sverige, de bygger ut industriell verksamhet i ett bostadsområde istället för att avveckla!, säger TorBjörn Nilsson. •Det är fruktansvärt, fortsätter han. Vi har bara ett grönområde här – skogen som då kommer huggas ned. Det är enda området för rekreation för de boende och för förskolan och äldreboendet som finns här. Dessutom kommer det ju att lämna helt öppet till SSAB, det kommer inte finnas något som stoppar upp bullret därifrån, i tillägg till det som kommer från den nya anläggningen
. •ÅVC:n beräknas få 150 000 personbilbesök per år, plus en stor ökning av tung lastbilstrafik, och risken för ”smittrafik” därifrån genom Lövskatan är stor, tillägger Kurt Eriksson. Under samtalet skakar TorBjörns hus till då och då när långtradare passerar inne bland bostäderna. Redan nu omges Lövskatan av industri, som dessutom till stor del bedrivs lagvidrigt – med kommunens goda minne. De boende menar att det istället för mer industri på Lövskatan borde bli mindre. De kan inte se någon logik i beslutet att flytta ÅVC:n från ett bostadsområde till ett annat, och har under sin kamp mot lokaliseringen uppdagat oerhörda brister i kommunens förfarande. Ingen annan slutsats står att finna än att det måste finnas andra, oredovisade, anledningar till valet av just Lövskatan. Förra veckan överlämnade Kurt och TorBjörn de boendes svar på den nya detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning kommunen presenterat. ”Slarvigt, skralt och ogenomtänkt, och i vissa stycken oärligt.” Så sammanfattar TorBjörn kommunens (senkomna) underlag för beslutet.
•Var finns logiken? undrar Kurt. Luleå kommun har tillåtit att man anlagt industri på vad som enligt deras egen detaljplan är ett grönområde. Det har lett till buller. Sen tas det som ursäkt för att lägga till mer buller! •Vad som är mest slående med förslaget på ny detaljplan är att de inte tar någon hänsyn till kontexten, fortsätter han. Det är som om de planerar och bygger i ett tomrum.

Han visar detaljplanens bullerkarta, framtagen av Tunemalm Akustik. Där visas i rött hur långt utanför anläggningen störande buller skulle nå – förutsatt att inte ett ljud hörs från redan existerande industri eller trafik. I själva verket påverkas de boende redan nu av bullernivåer som ligger över det tillåtna. Kurt och TorBjörn visar på hur det röda fältet i själva verket skulle komma att sträcka sig långt in bland bostäderna, dagis och äldreboendet, när hela sammanhanget tas med i bilden. Buller är inte den enda föroreningen som oroar Lövskataborna. Nedskräpning är ett stort problem – företag som verkar i området använder skogen som soptipp för allt från asfaltsrester till skrotbilar. De boende har fört upp det här problemet med kommunen under många år men bara mötts av svikna löften. Senast gjorde Tekniska Förvaltningen ett försök till ursäkt genom att säga att man inte ”orkade med” ”dialogen” med de ansvariga företagen. Partikelstoft och andra luftföroreningar är liksom gifter i mark och grundvatten redan verklighet. Kommunens miljökonsekvensbeskrivning omnämner, svepande, mycket höga zinkhalter i grönområdets mark (mycket troligt urlakad ur företaget Cronimets metallskrotupplag). De boende har länge oroat sig för just urlakning av miljögifter, men fram tills nu har vägrat undersöka saken. I förtvivlan gjorde de boende egna mätningar och lät miljölaboratoriet på Luleå Tekniska Universitet analysera dem. De visade på höga och mycket höga halter av flera tungmetaller, t ex bly, nickel, mangan och arsenik i både grundvatten och regnvatten. Konsultfirman kommunen nu hyrt in har nått i princip samma resultat.
•- Men det är ”ingen fara”, enligt dem, kommenterar TorBjörn. För det är ju inte meningen att vi ska dricka grundvattnet! Att grundvatten rör på sig förbiser man. Och vad som är källan till föroreningarna är tydligen helt ointressant.
•Sen har Skanska helt olagligt fått använda vårt grönområde för industriell verksamhet i 30 år, säger TorBjörn. De har en blandning av lagerupplag och soptipp mitt ute i skogen, där det lakas ur väldigt mycket ut i marken och vattnet. Luleå Kommun upplåter det åt Skanska genom ett arrendeavtal.
•Hela industriområdet längs Föreningsgatan drivs ju lagvidrigt. Verksamheten där går långt utöver den begränsade småföretagsverksamhet som är planerad för.
•’Vi måste ju vara rädda om våra företag’ säger politikerna när vi påpekar det här, lägger Kurt till. Att kommunledningen värnar om företag och deras vinstintressen på de boendes bekostnad är en bitter lärdom från de nio månaderna av kamp mot ÅVC-flytten.
•- När det kommer till de boende så tänjer de på sanningen för att få det här att gå ned. Stadsarkitekten Bo Sundström har t ex sagt till oss att det inte är så farligt att skogen försvinner, för det är bara 20-30% av ”friytorna” som kommer att försvinna. Jaha, nytt begrepp – vad är en ”friyta”? Det visar sig att det är en grönområdesyta som kan vara en tillgång till rekreation för verksamhet som t ex förskolan. Han får det till 20-30% genom att räkna in gräset längs den tungt trafikerade Svartöleden!
•Det är ju först nu när vi har läst detaljplanen som vi har fått veta att det här är vårt grönområde – att det ska vara ”ett välbehövligt rekreationsområde för Lövskataborna”. Det har varit fruktansvärt vanskött av ägaren kommunen i alla år. De har struntat i detaljplanen, tillåtit industrin att etablera sig, bygga ut och att förorena. Det tar de nu som intäkt för att ”det inte är särskilt värdefullt”. Fy fan!
Stadsbyggnadskontoret har tagit stöd i att Lövskatans grönområde inte nämns som värdefullt i kommunens översiktsplan. Faktum är att Lövskatan över huvud taget inte finns med i översiktsplanen – en av många brister Lövskataborna uppdagat i underlaget för omlokaliseringsbeslutet.

Enligt kommunens tjänstemän ska föreberedelserna för ÅVC-flytten ha pågått i tre år. En arbetsgrupp ska ha jobbat med frågan i två år. Men enligt dokumentation som Offensiv har sett kallade chefen för Renhållningen till ”ett första kort möte” av arbetsgruppen 6 november 2014. Mötet hölls 20 november, och beslutade som utan något som helst skriftligt underlag om Lövskatan som destination för flytten. En ”lokaliseringsutredning”, skrevs först två månader senare, 22 januari 2015, där Lövskatan synbarligen vägdes mot tre andra alternativ. Utredningen dömde dock ut alla dessa alternativ redan i förväg.
•Det finns en dold agenda i det här. Och det är ju Cronimet, konstaterar TorBjörn. Cronimet är ett privat företag, ett tyskt multinationellt bolag som driver både gruvor och metallåtervinning i omkring 50 länder, bl a Sverige. Cronimet har redan en anläggning på Lövskatan, olagligt driven med stora metall- och elektronikskrotupplag mindre än hundra meter från bostäderna. Enligt den nya detaljplanen ska Cronimet ligga precis vid infarten till den kommunala ÅVC:n – en strategisk placering Cronimet förstås kommer kunna tjäna bra på. Här, misstänker Lövskataborna, finns förklaringen till kommunens i övrigt oförklarliga beslutsamhet för just Lövskatan. Den slående förvirringen i hanteringen av flytten hos kommuntjänstemän och -politiker har övertygat Kurt och TorBjörn att beslutet är politiskt.
•Det sägs ju vara ett tjänstemannaförslag, säger Kurt. Men nu har tjänstemännen plötsligt blivit fråntagna ansvaret och allt direktstyrs av Lenita Eriksson (Tekniska Nämndens ordförande (s)). Det verkar ju mer som att tjänstemännen skulle köra igenom ett politiskt förslag men när de stötte på motstånd litade inte politikerna på att de skulle klara att hålla locket på så de klampade in och tog över igen. – Det är ju tydligt att Luleå har blivit någon sorts sandlåda för företagarvänner till (s-kommunalrådet) Niklas Nordström, säger TorBjörn. Det behöver vi ju inte hymla med, det kan alla se. Han har ju själv gjort tydligt att han satsar på någon sorts näringslivskarriär efter kommunalrådsuppdraget. Vi hoppas att hans förhoppningar infrias innan nästa val.
•Det har ju varit försöken att lägga ned Vitåskolan, upphandlingen av driften av Hertsö badhus, Lulebo-affären och nu ÅVC:n, säger TorBjörn som är företagsekonom i grunden. Vem som helst kan se att det här är inte ens ”bra affärer”. Man tömmer helt enkelt kommunen på kapital!
•Man dränerar gemensamma tillgångar, tillägger Kurt. Vad (s) gör nu är att ge sig på sina egna gräsrötter. De ger sig på de som de tror är svaga.
gult hus Lövskatan •Det är chockande att det är vänskapskorruption och vinstintressen som styr, säger Kurt. Under de nio månaderna som Lövskataborna har kämpat mot ÅVC-lokaliseringen har de slagits av förvirringen bland kommunens tjänstemän och politiker.
•På ‘medborgardialogen’ som kommunen anordnade 18 maj hade de väntat sig 20 personer. Istället kom över 200 arga Lövskatabor och mötet urartade i kaos. Likadant gick det med samrådsmötet i augusti. Protesterna har fortsatt, inklusive två JO-anmälningar och otal insändare.
•Man blir ju matt när man inser hur anti-medborgare våra politiker är, säger Torbjörn. Men vi kommer fortsätta kämpa emot det här tills vi vinner.
•Vi är ivägen, säger Kurt. Och vi är dessutom besvärliga. Vi ställer krav. De hade ju någon slags förhoppning att bara var jag och TorBjörn, men de fick en chock när de insåg att vi hade hela Lövskatan bakom oss.

 

Liv Shange

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s